Algemene Voorwaarden

Escaperoom Hillegom Algemene Voorwaarden 

De algemene voorwaarden voor reserveringen via www.escaperoom-hillegom.nl vallen onder Skicentrum Hillegom B.V.

Deze voorwaarden treden in werking per 1 augustus 2015 voor overeenkomsten die op of na die datum zijn gesloten.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder:

1.Buitensport: alle sportieve of recreatieve buitensport waaraan onder begeleiding, dan wel met voorafgaande instructie, kan worden deelgenomen en waarbij voornamelijk lichamelijke inspanning en avontuurlijke beleving een rol speelt, zowel indoor als outdoor als ook gemotoriseerd indien niet bedoeld als openbaar vervoer.

2.Arrangement: door de ondernemer bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten en activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van de ondernemer worden begeleid.

3.Dienst: alle handelingen ter voorbereiding dan wel ondersteuning van de uitvoering van buitensport. Hieronder wordt onder andere verstaan de verhuur dan wel verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer, het verzorgen van accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van( delen van) buitensport.

4.Activiteit: door de ondernemer bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde dan wel aangeboden buitensport of dienst of combinatie van buitensport en dienst.

5.Begeleide activiteiten: activiteiten die door (een vertegenwoordiger van) de ondernemer worden begeleid.

6.Eendaagse activiteit: een activiteit die door de ondernemer wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen.

7.Meerdaagse activiteit: een activiteit die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur dan wel waarbij een overnachting is inbegrepen.

8.Eendaags arrangement: een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten of activiteiten die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen en minimaal 1 dagdeel omvat.

9.Meerdaags arrangement: een dienst of activiteit of een combinatie van diensten en activiteiten die door de ondernemer worden aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur en waarbij in ieder geval een overnachting is inbegrepen.

10.Skicentrum Hillegom: degene die, in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, activiteiten en of materialen aanbiedt.

11.Vertegenwoordiger van de ondernemer: degene die in naam van de ondernemer optreedt.

12.Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met Skicentrum Hillegom.

13.Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit.

14.Overeenkomst: overeenkomst tussen Skicentrum Hillegom en de contractant met betrekking tot een arrangement of activiteit.

15.De overeenkomst moet worden beschouwd als reisovereenkomst indien de ondernemer zich verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 1) vervoer, 2) verblijf, en 3) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van het arrangement uitmaakt.

16.Overeengekomen prijs: de vergoeding die door de contractant wordt betaald voor de activiteit; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat in de prijs is inbegrepen;

17.Informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over de activiteit

18.Annulering: de schriftelijke beëindiging door de contractant van de overeenkomst, vóór aanvang van de activiteit

Artikel 2: Werkingssfeer

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die door of namens Skicentrum Hillegom zijn gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is afgeweken.

2.De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De contractant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de ondernemer of het feitelijk deelnemen aan een activiteit of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.

3.Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de contractant prevaleren de voorwaarden van Skicentrum Hillegom. Dit laat onverlet dat de contractant en Skicentrum Hillegom individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de contractant en/of de deelnemer van deze voorwaarden wordt afgeweken.

4.Skicentrum Hillegom is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de contractant deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 3: Prijswijziging

Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van Skicentrum Hillegom, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct de activiteit of op de deelnemer en/of contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 4: Betaling

1.De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, met inachtneming van de afgesproken termijnen door Skicentrum Hillegom, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.

2.Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Skicentrum Hillegom het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van Skicentrum Hillegom op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

3.Indien Skicentrum Hillegom op de dag van aanvang van de activiteit niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de deelnemer de deelname aan de activiteit te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs. Tenzij anders is overeengekomen.

4.De door Skicentrum Hillegom in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

5.Het recht van de contractant om zijn vorderingen op de ondernemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij Skicentrum Hillegom in staat van faillissement geraakt.

6.De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: a. een betalingstermijn is overschreden, b. de contractant failliet is, c. in surseance van betaling is, d. de contractant of diens bedrijf wordt ontbonden of e. de contractant als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt

Artikel 5: Annulering  

1.Wanneer de contractant een reservering heeft gemaakt voor een van de producten en/of diensten van Skicentrum Hillegom en contractant heeft zich niet tijdig gemeld bij Skicentrum Hillegom, is Skicentrum Hillegom gerechtigd de contractant de toegang tot de activiteit te weigeren en is de contractant gehouden 100% van de som van de overeenkomst aan Skicentrum Hillegom te betalen.

2.Wanneer een reservering is gemaakt, dan geldt voor annulering door bezoeker het navolgende, tenzij in de overeenkomst schriftelijk anders door Skicentrum Hillegom is vermeld:

a.Bij meer dan 10 minuten te laat komen, vervalt je plek automatisch. In dit geval vindt er geen restitutie plaats.

b.Bij annulering minder dan 48 uur van tevoren vindt er geen restitutie plaats. Bij annulering tussen de 48 en 72 uur van tevoren betalen wij u 50% van het betaalde bedrag terug. Bij een terugbetaling wordt er 5 euro administratiekosten gerekend.

c.Bij een groepsgrootte kleiner dan de oorspronkelijke reservering en geen tijdige melding hiervan (zie annuleringsbeleid), zal er geen restitutie plaatsvinden. Bij een groepsgrootte groter dan de oorspronkelijke reservering mag het verschil bij aankomst (contant en gepast of met PIN) worden betaald (met een maximum van 6 totaal per groep).

Artikel 6: Voortijdig vertrek door de deelnemer

Bij voortijdig vertrek door de deelnemer is de contractant de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.

Artikel 7: Verplichtingen van de contractant

1.De contractant dient er zorg voor te dragen dat door de deelnemers de door Skicentrum Hillegom gehanteerde gedrag- en huisregels worden nageleefd.

2.Bij een activiteit in het buitenland zorgt de contractant ervoor dat de deelnemers in bezit zijn van alle documenten welke in het land van bestemming of de doorreislanden verplicht zijn zoals een geldig paspoort dan wel identiteitskaart, eventuele visa, bewijzen van inenting enz. Indien de deelnemer wegens het gemis van een benodigd document niet aan (een deel) van de activiteit kan deelnemen is Skicentrum Hillegom niet aansprakelijk.

3.Skicentrum Hillegom houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

4.Alcoholgebruik voorafgaand en tijdens de activiteit is verboden met uitzondering van activiteiten als proeverijen. Deze dient dan wel als laatste activiteit uitgevoerd te worden.

Artikel 8: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer

1.Skicentrum Hillegom kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen indien: de contractant of deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van Skicentrum Hillegom niet kan worden gevergd dat de (deelname aan de) activiteit wordt voortgezet.

2.Skicentrum Hillegom kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de activiteit en ten opzichte van deze deelnemer de overeenkomst ontbinden indien de deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan Skicentrum Hillegom en/of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de activiteit bederft.

3.Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de contractant.

4.Indien Skicentrum Hillegom of vertegenwoordiger tussentijdse opzegging wenst, moet hij dit de deelnemer persoonlijk laten weten en tevens dient hij de contractant hiervan in kennis te stellen.

5.De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst

1.Indien op verzoek van de contractant Skicentrum Hillegom overgaat tot wijziging van de inhoud van de overeenkomst dan heeft Skicentrum Hillegom het recht om extra kosten in rekening te brengen.

2.Van een wijziging van de overeenkomst is ook sprake indien de door de contractant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

3.Indien Skicentrum Hillegom overgaat tot wijziging van de overeenkomst zal hij de contractant een alternatief aanbieden. Indien de contractant dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan Skicentrum Hillegom te melden. De contractant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet-genoten onderdelen van de activiteit.

4.Een deelnemer die verhinderd is om aan de activiteit deel te nemen kan zich – na instemming van de contractant en Skicentrum Hillegom – door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden:

a.De plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden,

b.Het verzoek tot in de plaatsstelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de activiteit schriftelijk bij de ondernemer te worden ingediend,

c.De bij de uitvoering van de activiteit betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in de plaatsstelling.

Artikel 10: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

1.Skicentrum Hillegom heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden, etc. Skicentrum Hillegom is verplicht de contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.

2.Skicentrum Hillegom heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van de ondernemer hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit.

3.Skicentrum Hillegom heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een groepsactiviteit te weinig deelnemers zijn.

4.Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 11: Klachten

1.Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.

2.Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de contractant dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan Skicentrum Hillegom. 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1.Alle activiteiten bij Skicentrum Hillegom zijn geheel voor eigen risico. Skicentrum Hillegom stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade. Cursisten zijn verplicht lichamelijke klachten voorafgaand te melden bij desbetreffende leraar.

2.Er mogen geen foto- of video-opnamen in de kamer worden gemaakt en wij verwachten van onze bezoekers dat zij onze geheimen geheim zullen houden.

3.Bij opzettelijke beschadiging van spullen of beschadiging van spullen door het negeren van de regels, wordt de reparatie of vervanging hiervan bij de bezoeker in rekening gebracht.

4.Skicentrum Hillegom is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.

5.Skicentrum Hillegom is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

6.De contractant is jegens Skicentrum Hillegom aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de deelnemer, voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden toegerekend.

7.Skicentum Hillegom verplicht zich om na melding door de deelnemer van overlast die wordt veroorzaakt door andere deelnemers, passende maatregelen te nemen.

6.De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

Artikel 13: Overige

1.Skicentrum Hillegom is verantwoordelijk voor de indeling van deelnemers op niveau en leeftijd.

2.Wij behouden ons het recht voor om mensen te weigeren die onder invloed van drank of drugs zijn. Ook mensen die zich misdragen kunnen worden geweigerd.

3.Binnen de kamer hangen camera’s en microfoons zodat wij kunnen zien en horen wat er binnen gebeurt. Deze beelden/geluiden zullen niet worden opgenomen.

  1. Omdat wij het ontzettend gaaf vinden dat we bij Skicentrum Hillegom de mogelijkheid kunnen bieden voor (kinder)feestjes, ski- en snowboardlessen, bestaat de mogelijkheid dat tijdens deze activiteiten binnen Skicentrum Hillegom foto’s gemaakt worden voor (sociale) media doeleinden. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal van u of uw kind dan vernemen wij dat graag. Wij gaan discreet om met het beeldmateriaal en ‘delen’ geen content die schade kunnen aanbrengen. Wij verkopen nooit uw gegevens aan een derde partij.

Artikel 13: Wet- en regelgeving

1.Skicentrum Hillegom zorgt er te allen tijde voor dat de activiteit aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de activiteit (kunnen) worden gesteld.

2.De deelnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.

3.Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.